Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Xuân Thanh, Ngô Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Lan
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI - TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Thu Thảo
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP - THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Xuân Ninh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Viết Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TIỂU VÙNG DUYÊN HẢI PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Diệp Thanh Tùng, Lê Thị Thu Diềm
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Định, Trần Văn Hiếu
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIA RẼ, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHÍ GIÁO DỤC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PRACTICAL BASE OF FORMULATING RETRAINING PROGRAMS ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS UP TO 2030 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Dung, Giang Khac Binh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 PRESERVE AND PROMOTE THE VALUE OF THE XOE THAI HERITAGE IN THE CONTEXT OF CULTURAL INTEGRATION Abstract   PDF
Nguyen Nguyet Thu
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Preserving and promoting brocade cultural identity Unique traditional costumes of ethnic minorities in the context of 4.0 Revolution today Situation and solutions Abstract   PDF
Ngo Quang Son
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PRESERVING AND PROMOTING LOCAL KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE EXPLOITATION AND USE OF ETHNIC MINORITIES IN THE NORTHERN MOUNTAINOUS REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 PSYCHOLOGY, AWARENESS OF THE ETHNIC GROUPS IN NEW RURAL CONSTRUCTION IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Khánh Đức
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC DÂN TỘC VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO KHU VỰC CÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN, SƠN LA, NGHỆ AN VÀ HỦA PHĂN, XIÊNG KHOẢNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Bình, Đặng Minh Ngọc
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Diệu Mỹ, Ngô Quang Sơn
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ HÓA: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN SỐ CỦA TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Hùng, Bùi Thị Phương
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG TRÁNH CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THỦ ĐÔ HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Mỹ An
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Như Quỳnh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Xuân Sang
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung, Phạm Thị Kim Cương
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh QUang Cảnh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 RECRUITING AND USING CONTINGENT OF CADRES, CIVIL SERVANTS AND OFFICIALS OF ETHNIC MINORITIES IN THE POLITICAL SYSTEM Abstract   PDF
Phí Hùng Cương, Hoang Viet Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Recruitment of cadres and civil servants from ethnic minorities in the current political system from central to local levels - Current situation and solutions Abstract   PDF
Phi Hung Cuong
 
176 - 200 of 291 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>