BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Đặng Thị Hoa

Abstract


Trong bối cảnh hiện nay. việc bảo tồn, phát huy và gìn giữ những di sản văn hóa truyền thống các dân tộc ít người đang trở nên hết sức cần thiết. Sự giao thoa văn hóa, biến đổi văn hóa bởi những thay đổi trong lối sống, ảnh hưởng của xu thế hiện đại hóa, văn hóa đô thị và văn hóa ngoại nhập đã và đang dần làm mất đi bản sắc tộc người của các dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của các đồng bào các dân tộc cần phải được bắt đầu từ tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, tôn tạo, phục dựng, tạo môi trường phát triển để cho các di sản đó sống lại và thực sự có ý nghĩa trong cộng đồng các dân tộc. Bài viết nêu bật giá trị văn hóa truyền thống của một số dân tộc rất ít người ở miền núi phái Bắc. Qua phân tích các giá trị văn hóa truyền thống này đã đưa ra các giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp đó.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/156

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X