BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA ẤN ĐỘ

Bế Trung Anh

Abstract


Chính phủ Ấn Độ trong nhiều năm qua đã tiến hành xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) cho quản lý nhà nước. Một trong nguyên tắc chính là việc triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin (HTTT) mở cho phép kết nối, chia sẻ, khai thác các CSDL khác nhau của các cơ quan chính quyền trung ương và tiểu bang về các lĩnh vực khác nhau, trong đó đặc biệt là các hệ thống liên quan tới dân tộc thiểu số là bộ tộc trên toàn quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Nhằm mục đích cung cấp cơ sở thực tiễn là các bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng CSDL về dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc (CSDT) nước ta. Bài viết đề cập tới các nội dung liên quan tới chính sách nhà nước của chính quyền Cộng hòa Ấn Độ, hệ thống dữ liệu mở của chính phủ cũng như các ứng dụng mở về CSDL các bộ tộc và chính sách về các bộ tộc của Ấn Độ, cũng như tổng kết các bài học từ thực tế của Ấn Độ.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/180

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X