Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

Nguyễn Thị Thân Thủy, Hoàng Thị Xuân

Abstract


Phong tục tập quán của người Mường là những nếp sống, phong tục được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đi kèm với những phong tục tập quán tốt đẹp, nhân văn là những phong tục, tập quán không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Hiện nay, phong tục, tập quán của người Mường cũng dần được thay đổi để phù hợp với đời sống hiện tại, góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X