Bảo tồn và phát huy gía trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Đoàn Thị Hải Thuận, Nguyễn Thị Hồng Hiền

Abstract


Văn hóa truyền thống của các tộc người ở Tây Nguyên chứa đựng những giá trị vô cùng độc đáo, phản ánh tâm hồn, cốt cách của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cũng còn có những hạn chế nhất định. Để phát huy được những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với sự tham gia của toàn xã hội, trước hết là cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/224

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X