ATLAS CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Bế Trung Anh

Abstract


Các tập bản đồ (Atlas) truyền thống, các bản đồ đa phương tiện và các hệ thống thông tin địa lý (GIS) hiện đại là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động
kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới, cụ thể là trong đánh giá hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền hình học (bản đồ) nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào. Việc sử dụng Atlas đặc biệt là Atlas đa phương tiện và GIS cho công tác quản lý nhà nước về dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng đã được các quốc gia hết sức coi trọng. Bài viết sẽ trình bày một số hệ thống Atlas tiêu biểu trên thế giới, từ đó đưa ra các nhận xét về bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng hệ thống Atlas các dân tộc thiểu số ở nước ta.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/225

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X