Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra

Nguyễn Thị Yên

Abstract


Văn hóa các dân tộc ít người là một bộ phận quan trọng cấu thành nền văn hóa Việt Nam, góp phần làm nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt. Dưới sự tác động của nhiều yếu tố, văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người đang bị mai một dần. Để bảo tồn, phát huy văn hóa của họ trong cuộc sống đương đại đòi hỏi sự nhận thức đúng đắn cũng như sự phối hợp đóng góp công sức của nhiều ban ngành và nhiều thành phần khác nhau trong xã hộiDOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/242

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X