Áp dụng kinh nghiệm phát triển liên kết trong nông nghiệp của một số nước vào phát triển kinh tế thị trường nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng

Abstract


Phát triển kinh tế thị trường nông thôn là một phương thức hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước, nhất là đối với những nước nông nghiệp và cũng là giải pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống đói nghèo theo mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đặc biệt, phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn cần có điều kiện quan trọng là mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ gia đình trong sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế nông thôn. Những bài học trong phát triển mối liên kết trong nông nghiệp ở các nước sẽ là bài học quí giá cho phát triển kinh tế nông thôn nước ta nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X