BÁC ÁI GẮN ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hồ Xuân Ninh

Abstract


Bác Ái là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thuộc tỉnh Ninh Thuận. Huyện Bác Ái được thành lập vào tháng 10 năm 1950 và được tái lập theo Nghị định số 65/2000/NĐ-CP, ngày 06/11/2000 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2001 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn. Xuất phát là một huyện miền núi với đông đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, kinh tế - xã hội kém phát triển và gặp rất nhiều khó khăn, Bác Ái nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay từ những năm 2008 và 2009, huyện đã quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, gắn đào tạo nghề với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tiến tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Qua hơn mười năm thực hiện, công tác đào tạo nghề của huyện đã đạt được nhiều kết quả, giải quyết nhiều việc làm cho bộ phận lao động nông thôn tại các địa phương trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác đào tạo nghề vẫn còn nhiều hạn chế như: chất lượng công tác đào tạo nghề chưa cao, mới chỉ giải quyết được việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương, vẫn còn nhiều lao động sau khi kết thúc khóa đào tạo vẫn chưa có việc làm, hoặc có nhưng không ổn định... Thực trạng đó đòi hỏi huyện phải sớm đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề trên địa bàn hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/396

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X