BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THUỘC NGÀNH CƠTUIC Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO

Trần Tấn Vịnh

Abstract


Dân tộc Cơ Tu và những dân tộc khác thuộc nhóm ngôn ngữ Cơtuic như Tà Ôi, Bru - Vân Kiều, Pa Cô còn bảo lưu nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc. Một số loại hình di sản văn hóa của những tộc người này đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Địa vực cư trú của các dân tộc này phần lớn ở dọc biên giới hai nước Việt - Lào. Là những người đồng tộc, dân cư sinh sống ở vùng giáp biên của hai nước từ lâu đã có mối quan hệ gần gũi, ruột thịt với nhau. Các tỉnh có chung đường biên của hai nước cũng đã kết nghĩa lần nhau. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc vùng biên, tăng cường các hoạt động giao lưu giao nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thuộc ngành Cơtuic ở vùng biên giới Việt - Lào.

Từ khóa: Di sản văn hóa, dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi, Bru - Vân Kiều, Ngành Cơtuic.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/404

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X