BÀN THÊM VỀ TÊN GỌI VÀ CÁCH VIẾT TÊN DÂN TỘC/NGÔN NGỮ, CÁC NHÓM ĐỊA PHƯƠNG/PHƯƠNG NGỮ DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU

Nguyễn Hữu Hoành

Abstract


Bài viết này của chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về tên gọi và cách viết tên dân tộc/ ngôn ngữ, tên các nhóm địa phương/phương ngữ thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều. Mục đích của bài viết là, thông qua việc tìm hiểu này, đề xuất, lựa chọn một tên gọi thích hợp, một cách ghi thống nhất đối với vấn đề đang đặt raDOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/473

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X