CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG - KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP

Bùi Thị Bích Lan

Abstract


Ở tỉnh Hà Giang, với nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các cấp và người dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiêu biểu trong trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, biểu đạt văn hóa tộc người mà trong bối cảnh mới, trang phục của một số dân tộc còn mang giá trị kinh tế, góp phần thúc đẩy du lịch thông qua quảng bá hình ảnh, tăng sức hút cho điểm đến, tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch và tiêu dùng,... Tuy nhiên, không ít khó khăn, thách thức đặt ra, như kinh phí dành cho công tác bảo tồn còn hạn hẹp; nhận thức về công tác bảo tồn của người dân, cán bộ và cơ quan chuyên môn còn mang tính hình thức; sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, của nền kinh tế thị trường,… Từ đó, đặt ra những yêu cầu về đổi mới công tác xây dựng và thực hiện chính sách, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của loại hình văn hóa này.

Từ khóa: Chính sách; Trang phục; Dân tộc thiểu số; Tỉnh Hà Giang.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/574

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X