PHÂN TÍCH MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Vũ Thị Thu Trang

Abstract


Xây dựng và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng ở trường đại học là yếu tố góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng sẽ tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể của từng cơ sở giáo dục đại học. Bài báo trình bày tổng quan quan điểm về đảm bảo chất lượng và một số mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất chính sách chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, mô hình đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Dân tộc trong điều kiện cơ chế, cơ cấu bộ máy của Học viện Dân tộc hiện nay.

Từ khóa: Đảm bảo chất lượng; Học viện Dân tộc; Giáo dục đại học; Kiểm định chất lượng; Quy trình.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/577

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X