CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Bích Hường

Abstract


Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng và Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đều đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; đánh giá chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp dạy và học; hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo, bảo đảm trung thực khách quan, theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới công nhận. Bài viết này tập trung bàn về những vấn đề lý luận, thực trạng, kinh nghiệm đánh giá kết quả học tập của sinh viên, chủ yếu từ kinh nghiệm của một số trường đại học trong nước và khảo sát thực tiễn tại trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

Từ khóa: Công tác đánh giá kết quả học tập; Sinh viên; Giảng viên; Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/613

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X