NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quang Hồng

Abstract


Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nguyên tắc: Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết này trình bày những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay; phân tích những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021-2025.

Từ khóa: Công tác dân tộc; Chính sách dân tộc; Giai đoạn 2021-2025; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/623

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X