THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Đỗ Thúy Hằng

Abstract


Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa mang tính chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh. Các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội cho vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Bài viết phân tích thực trạng thực hiện một số chính sách trên địa bàn tỉnh, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách dân tộc; Đồng bào dân tộc thiểu số; Phát triển kinh tế-xã hội; Tỉnh Lào Cai.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/624

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X