QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁP ỨNG KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Tạ Văn Ngọc

Abstract


Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường trung học phổ thông đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục đang là một xu thế tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Nhưng với cơ sở vật chất trường học hiện nay, đây là một công việc không hề đơn giản. Tác giả bài báo đã tiến hành điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi đối với các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của các trường trung học phổ thông của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từ năm 2016 đến năm 2020. Qua phân tích kết quả khảo sát về mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân chủ quan và khách quan tác giả bài báo đã có những nhận định về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục hiện nay và những vấn đề đặt ra để giải quyết hiệu quả thực trạng đó.

Từ khóa: Công nghệ thông tin và truyền thông; Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Trường trung học phổ thông; Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Chuyển đổi số giáo dục.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/629

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X