Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 FACTORS AFFECTING JOBS OF ETHNIC MINORITIES HAVE UNIVERSITY OR HIGHER DEGREES IN NORTHWEST REGION Abstract   PDF
Đỗ Thùy Ninh, Nguyễn Quang Hợp, Đàm Thanh Thủy, Nguyễn Thị Yến
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Factors affecting the development of college lecturing staff in the context of professional education innovation Abstract   PDF
Nguyen Dang Lang
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 FOSTERING KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS SOLVING METHODS FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS THROUGH USING THE G.POLYA’S QUESTIONNAIRE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Duc Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 GẮN KẾT BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GẮN ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân, Trần Văn Hiếu
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Thanh Thúy
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN CỦA DÂN TỘC THÁI TẠI TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hạnh, Lù Thị Vân Anh, Hoàng Văn Quang
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ NGƯỜI DAO HIỆN NAY NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Phúc Hưng, Đào Huy Khuê, Nguyễn Hồng Vỹ, Nguyễn Như Hưng
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Lâm Thành
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG BIÊN GIỚI ĐÔNG BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường, Vũ Vân Anh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Anh Dũng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sơn Minh Thắng, Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Minh Dục
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 GIẢM NGHÈO NGƯỜI BA-NA Ở HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ NGƯỜI Ê-ĐÊ Ở HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 GIÁO DỤC DÂN TỘC CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐẮK NÔNG) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tôn Thị Ngọc Hạnh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 GIÁO DỤC NGÔN NGỮ Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BẢN DỌI, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hạnh, Quảng Văn Kiểm
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, CẤP BÁCH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Hồng Phong
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Cường
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Xuân Thủy
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 HỌ CỦA NGƯỜI RA GLAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
101 - 125 of 358 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>