Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT HUY DI SẢN CỒNG CHIÊNG THÔNG QUA LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp lễ hội cồng chiêng ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Trung Vinh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Thị Mai
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI ĐỂ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC QUỐC GIA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Minh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Phụng
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Cần
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Sơn Hải
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cấn Anh Vũ
 
Vol 10, No 1 (2021): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2021 PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MÃNG CẦU TA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ DÂN TỘC KHMER TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy, Vũ Thị Thanh Minh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Xuân Thanh, Ngô Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Lan
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI - TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Thu Thảo
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mẫu Thái Phương
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP - THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Xuân Ninh
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Bảo
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Viết Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TIỂU VÙNG DUYÊN HẢI PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Diệp Thanh Tùng, Lê Thị Thu Diềm
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Định, Trần Văn Hiếu
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN QUA HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Sỹ Điền
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIA RẼ, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHÍ GIÁO DỤC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PRACTICAL BASE OF FORMULATING RETRAINING PROGRAMS ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS UP TO 2030 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Dung, Giang Khac Binh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 PRESERVE AND PROMOTE THE VALUE OF THE XOE THAI HERITAGE IN THE CONTEXT OF CULTURAL INTEGRATION Abstract   PDF
Nguyen Nguyet Thu
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Preserving and promoting brocade cultural identity Unique traditional costumes of ethnic minorities in the context of 4.0 Revolution today Situation and solutions Abstract   PDF
Ngo Quang Son
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PRESERVING AND PROMOTING LOCAL KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE EXPLOITATION AND USE OF ETHNIC MINORITIES IN THE NORTHERN MOUNTAINOUS REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PROMOTING THE ROLE OF COMMUNICATION IN DEVELOPING BAN THAM ECO-TOURISM ZONE, BAN HON COMMUNE, TAM DUONG DISTRICT, LAI CHAU PROVINCE Abstract   PDF
Tao Thị Ún, Vũ Thị Thanh Hương, Đỗ Thùy Ninh, Nguyễn Đình Tuấn, Dương Thu Hằng
 
201 - 225 of 358 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>