Hà, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Viet Nam