Hòa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam