Linh, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam