Phượng, Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ, Viet Nam