Tăng Chánh, Tín, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Viet Nam