Thông, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Viet Nam