Nguyễn Thái, Bình, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Viet Nam