VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thái Bình Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/55

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp cho nền giáo dục nước nhà, Người đã để lại những tư tưởng, quan điểm mang tính hệ thống, triết lý, đặc biệt là những quan điểm về dân chủ trong giảng dạy và học tập luôn là kim chỉ nam trong sự nghiệp giáo dục ở mọi thời kỳ cách mạng. Những quan điểm của Người về dân chủ trong giảng dạy và học tập có ý nghĩa to lớn, tiếp tục soi sáng sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước ta hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ trong giảng dạy và học tập, ý nghĩa của vấn đề đối với công tác dạy và học ở các nhà trường hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Lộc, V. V. (2011). Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5, tập 6, tập 7, tập 9, tập 11, tập 12, tập 14, tập 15). Hà Nội.

Quang, L. V. (2017). Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nan hiện nay. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ