Quy trình phản biện

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

 

 STT TÊN CÔNG VIỆC                                        LƯU ĐỒ                                          NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN BIỂU MẪU

  1

 Quy trình phản biện bản thảo

 Sau khi bản thảo đã qua sơ duyệt, bản thảo bắt đầu qua công đoạn phản biện

 Bước 1:

 Tổng biên tập phân công hoặc phân quyền cho biên tập viên chính/biên tập viên chuyên mục mời người phản biện trên cơ sở danh sách phản biện đã được Tổng biên tập phê duyệt. Thời gian phản hồi của biên tập viên và người phản biện tối đa là 03 ngày

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tòa soạn (Biên tập, thư ký)  ≤ 3 ngày  AF
  2

 Bước 2:

 Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều. tác giả và người phản biện sẽ được ẩn danh. Các thông tin trao đổi giữa phản biện và tác giả phải thông qua trang thông tin điện tử của Tạp chí. Các biên tập viên, thư ký Tòa soạn sẽ theo dõi và kiểm soát quá trình này;

 Giai đoạn phản biện được tính từ khi người phản biện chấp nhận lời mời thực hiện công tác phản biện từ Tòa soạn. Thời gian tối đa cho một người hoàn thành một lần phản biện một bài báo vòng một là 20 ngày, vòng hai là 07 ngày (trừ các các trường hợp đặc biệt).

 Biên tập viên,
 Tác giả phản hồi

 ≤ 3 ngày  
  3

 Bước 3:

 Sau khi có kết quả phản biện lần 1, vòng 1. Dựa vào đề xuất của phản biện, biên tập viên được phân quyền hoặc Tổng biên tập quyết định kết quả bản thảo với 4 lựa chọn: (1). Chấp nhận bản thảo mà không cần chỉnh sửa; (2). Cần chỉnh sửa và nộp lại; (3). Cần chỉnh sửa và nộp để phản biện lại (vòng 2); (4). Từ chối bản thảo. Một lần phản biện cho một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện dựa trên đề xuất đề xuất của phản biện vòng 1 và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho Biên tập viên quyết định.

 Kết quả phản biện sẽ thể hiện trên thanh trạng thái bản thảo, tác giả có thể theo dõi. Đồng thời, Toà soạn sẽ gửi email về quyết định của biên tập viên (1 trong 4 lựa chọn) về kết quả phản biện và các nội dung yêu cầu phải chỉnh sửa, (nếu là các lựa chọn (2), (3) và lý do từ chối nếu là lựa chọn (4).

 Phản biện

 

Phản biện (Vòng 2)

 ≤ 20 ngày

 

≤ 7 ngày

 RF

 

 

 4

 Bước 4:

 Trong trường hợp quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên phân quyền về kết quả phản biện 1, vòng 1 là lựa chọn (2) và (3), Tác giả phải thực hiện việc chỉnh sửa bản thảo theo các nội dung yêu cầu trong thời gian quy định là 10 ngày. Đối với lựa chọn (3), vòng 2 phản biện được thực hiện và quay về chu trình phản biện 1 như vòng 1. Trong trường hợp bản thảo có 2 hoặc 3 phản biện thì quy trình như phản biện 1.

 Một bài báo có thể có từ một, hai, hoặc ba Người phản biện. Thời gian phản biện của các phản biện là song song hoặc nối tiếp do Tổng biên tập hoặc biên tập viên phân quyền quyết định cho mỗi bản thảo. Một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện do đề xuất của phản biện vòng một và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho biên tập viên chính hay biên tập viên chuyên mục quyết định.

 Tất cả các quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên về các kết quả phản biện đều được thể hiện trên thanh trạng thái của bản thảo và email thông báo đến tác giả.

 Sau khi bản thảo đã hoàn thành công đoạn phản biện, thanh trạng thái bản thảo sẽ thể hiện “chờ biên tập”: Bản thảo tiếp tục bước vào công đoạn biên tập sau phản biện.

 Tác giả  ≤ 10 ngày  EF
...

...

...

... ... ...