Tần suất xuất bản

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc xuất bản mỗi năm 04 số, 03 tháng/1 số, số lượng 500 bản

Công việc

Số 1

Số 2

Số 3

Số 4

Đặt bài, nhận bài

Trước 15/3

Trước 05/6

Trước 15/9

Trước 05/11

Biên tập, phản biện

Từ khi nhận được bản thảo của tác giả

Từ khi nhận được bản thảo của tác giả

Từ khi nhận được bản thảo của tác giả

Từ khi nhận được bản thảo của tác giả

Hoàn thiện bản thảo, kiểm tra, dàn trang, thiết kế

Sau khi nhận được bài hoàn thiện tác giả sửa theo ý kiến phản biện

Sau khi nhận được bài hoàn thiện tác giả sửa theo ý kiến phản biện

Sau khi nhận được bài hoàn thiện tác giả sửa theo ý kiến phản biện

Sau khi nhận được bài hoàn thiện tác giả sửa theo ý kiến phản biện

In ấn

Cuối tháng 3

Trước ngày 21/6

Cuối tháng 9

Trước ngày 20/11

Phát hành

Tháng 4-5

Tháng 6-7

Tháng 9-10

Tháng 11-12