Ban biên tập

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 201/QĐ-HVDT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Học viện Dân tộc)

1. GS.TS. Trần Trung - Chủ tịch Hội đồng biên tập

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: trantrung@hvdt.edu.vn

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

2. PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: thuyltb@hvdt.edu.vn

Chuyên ngành: Văn hóa học

3. PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: hungnv@hvdt.edu.vn

Chuyên ngành: Trồng trọt

4. TS. Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: hainh@hvdt.edu.vn

Chuyên ngành: Triết học

5. TS. Đậu Thế Tụng - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: dauthetung@cema.gov.vn

Chuyên ngành: Quản lý công

6. TS. Giang Khắc Bình - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Học viện Dân tộc

Email: binhgk@hvdt.edu.vn

Chuyên ngành: Văn hóa

7. GS.TS. Hong Bui - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Birmingham City University, UK

Email: Hong.Bui@bcu.ac.uk

Chuyên ngành: Luật & Khoa học xã hội

8. TS. Xinglin Jin - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Tongji University, Shanghai, China

Email: jinxl1990@163.com

Chuyên ngành: Khoa học xã hội

9. TS. Andy Nguyen - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Oulu University, Finland

Email: andy.nguyen@oulu.fi

Chuyên ngành: Công nghệ học tập và Giáo dục

10. GS.TS. Bell Randy - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Oregon State University, USA

Email: Randy.Bell@oregonstate.edu

Chuyên ngành: Giáo dục học

11. GS.TS. Toru Sakane - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Faculty of Law, Hosei University, Tokyo, Japan

Email: to_skn01@ybb.ne.jp

Chuyên ngành: Quản lý công

12. GS.TS. Vũ Minh Giang - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: vuminhgiang@gmail.com

Chuyên ngành: Sử học

13. GS.TS. Vũ Dũng - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Email: vudung@gmail.com

Chuyên ngành: Tâm lý học

14. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: mylocnt@vnu.edu.vn

Chuyên ngành: Giáo dục học

15. GS.TS. Phạm Văn Đức - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Email: ducphilosophy@yahoo.com

Chuyên ngành: Triết học

16. GS.TS. Trần Thọ Đạt - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Đại học Kinh tế quốc dân

Email: tranthodat@neu.edu.vn

Chuyên ngành: Kinh tế học

17. GS.TS. Mai Ngọc Chừ - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Trường Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Email: maingocchu@gmail.com

Chuyên ngành: Thống kê và Ngôn ngữ học

18. PGS.TS. Phó Đức Hòa - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: phoduchoa40@gmail.com

Chuyên ngành: Giáo dục học

19. TS. Phú Văn Hẳn - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Email: phuvanhan@gmail.com

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

20. PGS.TS. Bùi Văn Hưng - Ủy viên Hội đồng

Cơ quan: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, TP. Hồ Chí Minh

Email: hungbuivan@hvct.edu.vn

Chuyên ngành: Tâm lý học

Danh sách gồm 20 thành viên./.