Ban biên tập

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-HVDT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Học viện Dân tộc)

TT

HỌ VÀ TÊN

NƠI CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

CHUYÊN NGÀNH

EMAIL

1

Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng biên tập

GS. TS. Quản lý Giáo dục

trantrung@cema.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

Ủy viên

TS. Triết học

hainh@hvdt.edu.vn

3

Đậu Thế Tụng - Q. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

Ủy viên

TS. Quản lý công

dauthetung@cema.gov.vn

4

Giang Khắc Bình - Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

Ủy viên

TS. Văn học

binhgk@hvdt.edu.vn

5

Hong Bui - Professor

Birmingham City University, UK

Ủy viên

GS.TS. Luật &khoa học xã hội

Hong.Bui@bcu.ac.uk

6

Xinglin Jin - PhD in Vocational Education

Tongji University, Shanghai, China

Ủy viên

TS. Khoa học xã hội

jinxl1990@163.com

7

Andy Nguyen - Postdoc researcher in EdTech

Oulu University Finland

 

Ủy viên

TS. Công nghệ học tập và Giáo dục

andy.nguyen@oulu.fi

8

Bell Randy - Professor

Oregon State University, USA

Ủy viên

GS.TS. Giáo dục học

Randy.Bell@oregonstate.edu

9

Toru Sakane - Professor

 

Faculty of Law, Hosei University, Tokyo, Japan

Ủy viên

GS.TS. Quản lý công

to_skn01@ybb.ne.jp

10

Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

GS.TS. Sử học

vuminhgiang@gmail.com

11

Vũ Dũng - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

GS.TS. Tâm lý học

vudung@gmail.com

12

Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

GS.TS. Giáo dục học

mylocnt@vnu.edu.vn

13

Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

GS. TS. Triết học

ducphilosophy@yahoo.com

14

Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế

Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

GS. TS. Kinh tế học

tranthodat@neu.edu.vn

15

Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học

Trường Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

GS.TS. Thống kê và Ngôn ngữ học

maingocchu@gmail.com

16

Phó Đức Hòa - Phó trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

ĐH Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

PGS.TS. Giáo dục học

phoduchoa40@gmail.com

17

Phú Văn Hẳn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

TS. Ngôn ngữ học

phuvanhan@gmail.com

18

Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, TP Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

PGS.TS. Tâm lý học

hungbuivan@hvdt.edu.vn

Danh sách gồm 18 thành viên./.