Giấy phép bản quyền và chia sẻ

Một bản thảo đã nộp, khi được xuất bản, sẽ trở thành tài sản của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Bản quyền của tất cả các tài liệu đã xuất bản thuộc sở hữu của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Giấy phép Ghi nhận tác giả Creative Commons có sẵn từ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 cũng đang có hiệu lực.