Lịch sử Tạp chí

- Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc được xuất bản theo Quyết định số 132/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, có chỉ số ISSN 0866-773X và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 1421/GP-BTTTT, ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan chủ quản là Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; số trang 72 trang; ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt; kỳ hạn xuất bản 2 tháng/1 số; số lượng phát hành 1.500 bản/kỳ. Tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí bao gồm:

+ Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số;

+ Cung cấp cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn phục vụ cho các cơ quan, tổ chức tham khảo, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc;

+ Diễn đàn trao đổi thông tin nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực dân tộc và các vấn đề về dân tộc.

- Năm 2013, để thích ứng với nhiệm vụ nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học về lĩnh vực chính sách dân tộc và công tác dân tộc, Tạp chí quyết định thay đổi kỳ hạn xuất bản. Theo đó, Tạp chí hoạt động theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 152/GP-BTTT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

+ Kỳ hạn xuất bản: Thay đổi từ 2 tháng/kỳ thành 3 tháng/kỳ

+ Giảm số lượng bản: Từ 1.500 bản/kỳ thành 500 bản/kỳ

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

- Năm 2016, theo Quyết định 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Dân tộc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc. Theo đó, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc được kiện toàn theo Quyết định số 522/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, là cơ quan Nghiên cứu lý luận của Học viện Dân tộc. Từ đây, Tạp chí hoạt động báo chí theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 600/GP-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm thay đổi tên cơ quan chủ quản: từ Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc sang Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc. Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép Sửa đổi bổ sung đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

- Năm 2017, trong Văn bản số 2872/BTTTT-CBC ngày 14 tháng 8 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý cho Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc được thay đổi một số nội dung trong Giấy phép hoạt động báo chí số 1421/GP-BTTTT ngày 31 tháng 8 năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, bao gồm:

+ Thay đổi khuôn khổ: Từ 20,5cm x 28,5cm thành 19cm x 27cm;

+ Tăng trang: Từ 72 trang thành 124 trang;

+ Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Thay đổi mẫu trình bày tên gọi theo mẫu được duyệt.

Các quy định khác được thực hiện theo giấy phép hoạt động báo chí đã cấp.

- Năm 2018, trong Văn bản số 3105/BTTTT-CBC ngày 17 tháng 9 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý cho Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc được tăng từ 124 trang thành 156 trang và được thay đổi hình thức trình bày tên ấn phẩm theo mẫu được duyệt kèm theo.

Các quy định khác được thực hiện theo giấy phép hoạt động báo chí đã cấp.

- Năm 2021, Tạp chí được cấp lại Giấy phép xuất bản số 634/GP-BTTTT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các quy định khác được thực hiện theo giấy phép hoạt động báo chí đã cấp.