Cơ cấu tổ chức

TỔNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy

Email: thuyltb@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0979.689.199

BAN BIÊN TẬP

1. Ths. Nguyễn Anh Sơn

Email: sonna@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0972.680.555

2. Ths. Nguyễn Duy Dũng

Email: dungnd@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0902.678.969

3. CN. Trần Công Hiếu

Email: hieutc@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 098.988.3589