Cơ cấu tổ chức

Phụ trách Tạp chí

TS. Đậu Thế Tụng

Email: tungdt@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0915551666

Ban biên tập

1. Ths. Nguyễn Anh Sơn

Email: sonna@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0972680555

2. Ths. Nguyễn Duy Dũng

Email: dungnd@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0902678969

3. CN. Trần Công Hiếu

Email: hieutc@hvdt.edu.vn

Điện thoại: 0989883589