Chính sách truy cập mở

Đây là một tạp chí Truy cập Mở được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Ghi công Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) cho phép phân phối và sao chép không hạn chế trong bất kỳ phương tiện nào, miễn là tác phẩm gốc được trích dẫn chính xác .