Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Dân tộc, thực hiện chức năng nghiên cứu lý luận về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc và diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở chính tại thành phố Hà Nội với nhiệm vụ chính là:

- Tổ chức xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và triển khai chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

- Tuyên truyền và bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác lại những quan điểm, luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. 

-  Lập diễn đàn trao đổi thông tin, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc với bạn đọc trong nước và quốc tế; trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông ở trong nước và nước ngoài.

- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học nhằm trao đổi những vấn đề về học thuật, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động phát hành, thông tin tuyên truyền; tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

- Tham gia tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

 - Phối hợp, tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

- Tham gia phản biện trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc và triển khai thực hiện chính sách dân tộc.