Dương, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Viet Nam