Gái, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, Viet Nam