NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trương Thị Hiền Trường ĐH Tây Nguyên
  • Lê Thị Hồng Gái Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên
  • Lê Văn Thế Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk
  • Lưu Thị Dịu Trường ĐH Tây Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/217

Tóm tắt

Dịch vụ pháp lý là hoạt động cung cấp những dịch vụ pháp luật nhằm cung cấp các giải pháp để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan và nảy sinh từ các hoạt động thực tiễn của mỗi cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, bài viết phân tích nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên ở 3 khía cạnh: an sinh xã hội, đất đai và hôn nhân - gia đình,… trên cơ sở đó rút ra một số rào cản đối với nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Chính phủ. (2007). Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật luật sư. Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007.

Golub, S. (2003). Non-state justice systems in Bangladesh and the Philippines. Department for International Development, London.

Panou, A. (2020). Project Information Document (PID)-Vietnam: Improved Delivery of Legal Aid for the Poor And Vulnerable-P171660. Washington, D.C.: World Bank Group.

Toàn, B. H. (2022). Tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động Trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Bắc. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2(359), tr.53-57.

UNDP. (2003). Khảo sát quan điểm của người dân về tiếp cận công lý ở Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc, & UNDP. (2008). Báo cáo phân tích điều tra cơ bản Chương trình 135-II. Hanoi.

World Trade Organization. (2010). Legal services. S/C/W/318 https://s.net.vn/mQBt

Zurstrassen, M. (2007). Indonesia’s Revitalization of Legal Aid (RLA) Program: Strengthening Legal Services for the Poor. Justice for the Poor, 1(5).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19