Huyền, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viet Nam