Phạm Thị, Kiên, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam