SỰ VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Các tác giả

  • Phạm Thị Kiên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/41

Tóm tắt

Trước những biến đổi sâu sắc của thời đại và yêu cầu phát triển đất nước, tư tưởng biện chứng duy vật được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng tài tình và sáng tạo là bài học đối với Đảng và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh vực, như: phát huy nội lực kết hợp chủ động với hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức có tài; xây dựng đạo đức mới, văn hóa mới; xây dựng Đảng và Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh,... đem lại chìa khóa cho sự tiến bộ và phát triển bền vững trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Do đó, bài viết làm rõ phương pháp biện chứng duy vật được Hồ Chí Minh vận dụng như là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Bảo tàng Hồ Chí Minh. (1997). Hồ Chí Minh: Về Văn hóa. Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2000). Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đồng, P. V. (1998). Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Giáp, V. N. (1997). Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011a). Hồ Chí Minh, Toàn tập - Tập 15 (tr.613, tr.614, tr.618). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011b). Hồ Chí Minh: Toàn tập - Tập 9 (tr.244). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011c). Hồ Chí Minh: Toàn tập (Tập 3, Tập 4, Tập 6, Tập 8). Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ