Lương, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam