ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO THẨM MỸ CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DỰ ÁN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các tác giả

  • Đặng Thị Minh Tuấn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trịnh Thị Mai Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Lương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/48

Tóm tắt

Sự phát triển, mở rộng các quan hệ giao lưu, hội nhập trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục… đã có tác động không nhỏ đến hệ thống các giá trị của xã hội, trong đó có các giá trị thẩm mỹ.  Trước tình hình đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã khẳng định: hiện nay vấn đề xây dựng, giữ gìn và phát huy hệ giá trị tốt đẹp về thị hiếu thẩm mỹ trong quá trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trở nên cấp bách. Nghiên cứu sự biến đổi của hệ thống giá trị trong văn hóa Việt Nam thông qua nghiên cứu về nghệ thuật, về thị hiếu thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn. Bài viết này đánh giá thực trạng năng lực sáng tạo thẩm mỹ của sinh viên qua các dự án học tập tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu tham khảo

An, D. Van. (2008). Education and training to be the key to development. Hanoi: Publishing House of Finance.

Bang, T. Q. (1996). Education of aesthetic ideals for young people through the institutional system of cultural houses. Hanoi National University of Education.

Du, T. (2014, August 29). Taste of young public and market music. People Newspaper.

Ha, D. X. (1997). Aesthetic education - a great debt to the young generation. Hanoi: Publishing House of Education.

Hoan, N. T. (2019, May 28). Growing up with music” with the comprehensive development of students’ qualities and abilities. Electronic Newspaper of Communist Party of Vietnam.

Huy, D. (1984). Beauty - A value. Hanoi: Publishing House of Information Theory.

Huy, D. (1987). Aesthetic education - Some theoretical and practical issues. Hanoi: Publishing House of Information Theory.

Ich, P. H. (1970). On the scientific basis of the matter of aesthetic taste. Philosophical Notice, no.16.

Institute of Linguistics. (2003). Vietnamese Dictionary. Publishing House of Da Nang - Center for Dictionary.

Khang, D. Van, & Huy, D. (1985). Marx-Leninist American researchs. Hanoi: Publishing House of University and Professional High School.

Mai, H. N. (1987). Talking more about cultural needs and artistic tastes”, in the book “Satisfying cultural needs and improving artistic tastes. Hanoi: Publishing House of Culture.

Niep, N. C. (2004). Aesthetic tastes in life. Hanoi: Publishing House of National Politics.

Tuyen, P. Van. (2017). Art education - roles and responsibilities. http://nghethuat.hnue.edu.vn/Research-Exchange/article/1051

Vinh, L. (1997). Aesthetics: about beauty - about art - about people. Thành phố Hồ Chí Minh: Publishing House of University of Education - Ho Chi Minh City National University.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ