Lộc, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng Phương Nam, Viet Nam