VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SAU THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14

Các tác giả

  • Nguyễn Trương Phúc Lộc Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng Phương Nam

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Thành phố) là đô thị đặc biệt, diện tích chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số chiếm hơn 9% dân số cả nước, song đóng góp gần 22% GDP và khoảng 28% tổng thu ngân sách cả nước. Tuy nhiên, do cơ chế, chính sách nên không phát huy được tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội Thành phố. Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết số 54) đã tạo hành lang pháp lý đủ rộng cho siêu đô thị lớn nhất nước, giải tỏa những “cơ chế bó buộc”, “chung áo quá khổ” với các địa phương khác. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến những vướng mắc pháp lý khi triển khai Nghị quyết số 54 và những tác động đa chiều của văn bản này đến sự phát triển kinh tế, xã hội Thành phố trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21