Phương, Khoa Ngoại ngữ - Học viện Cảnh sát nhân dân, Viet Nam