DẠY ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT CHO HỌC VIÊN QUỐC TẾ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Thủy Khoa Ngoại ngữ - Học viện Cảnh sát nhân dân
  • Dương Thị Thanh Phương Khoa Ngoại ngữ - Học viện Cảnh sát nhân dân

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/61

Tóm tắt

Đọc hiểu là một hoạt động chiếm tỷ lệ khá lớn trong quá trình dạy và học một ngoại ngữ cũng như trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khác. Đối với học viên quốc tế học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đọc hiểu là nhân tố mang tính quyết định để thiết lập một kênh cung cấp kiến thức nền về ngôn ngữ, văn hoá, đất nước, con người và kiến thức chuyên ngành cảnh sát một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, mục tiêu của dạy đọc hiểu là nhằm củng cố và mở rộng kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ của học viên thêm một bước nhằm chuẩn bị cho họ bước vào giai đoạn học tập các môn học của chương trình đào tạo sỹ quan cảnh sát. Thông qua các hoạt động đọc hiểu, người dạy có thể cung cấp cho học viên vốn ngữ liệu tiếng Việt cảnh sát một cách trực tiếp, tập trung nhất và chính xác nhất. Với phương pháp phân tích, tổng hợp những tài liệu thứ cấp và xuất phát từ thực tế giảng dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Cảnh sát nhân dân, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu cho học viên quốc tế khi học tiếng Việt.

Tài liệu tham khảo

Đại, L. B. (2018). Tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát (Quyển 2).

Goodman, K. S. (1971). Phổ quát tâm lý ngôn ngữ trong quá trình đọc hiểu. Cambridge: Cambridge University Press.

Harmer, J. (1989). Thực hành giảng dạy tiếng Anh. New York: Longman.

Hiền, T. T. T., & Phương, T. T. (2018). Sử dụng các chiến lược đọc hiểu nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện nông nghiệp Việt Nam. Tạp Chí Giáo Dục, số 428, tr.61-64.

Huệ, N. T. (2018). Tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát (Quyển 3).

Legendre, R. (1993). Từ điển giáo dục. Montréal: Guérin/ Paris: Eska.

Nguyen, Q. T. (1997). Ảnh hưởng của mô hình văn hóa đến năng lực đọc hiểu của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp. Luận án tiến sỹ, Đại học Montréal. Canada.

Oanh, T. T. (2018). Tiếng Việt chuyên ngành cảnh sát (Quyển 1).

Thủy, N. T. B. (2007). Chiến lược nhận thức áp dụng trong đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ. Tạp Chí Ngôn Ngữ, số 4, tr.63-77.

Veit, Gould, C., & Clifford, J. (1990). Viết, Đọc và Nghiên cứu. USA: Macmillan.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ