Phương, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Viet Nam