Sương, Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Viet Nam