Thanh, Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, Viet Nam